Statistic

สถิติการใช้บริการสำนักหอสมุด

stat

 สถิติหนังสือภาษาไทย-อังกฤษ  สถิติการใช้วารสาร/ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 สถิติวิทยานิพนธ์/รายงานโครงการ  สถิติหอบรรณสารสนเทศ
 สถิติการรวบรวมแหล่งทรัพยากรสนับสนุนรายวิชา  สถิติผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์  
 สถิติการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)  สถิติผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด  
 สถิติการใช้ e-Project/e-Thesis/KMUTT Research Reports/TISI Standards  สถิติผู้เข้าใช้บริการ KLINICS  

 

0