Library Rules

libRules.fw

ระเบียบการยืมและค่าปรับ

ประเภท จำนวน (เล่ม) ระยะเวลา (วัน) ค่าปรับ 
อาจารย์, นักวิจัย 5 เล่ม 30 วัน 5 บาท/1 เล่ม
พนักงาน, ข้าราชการ, นักวิจัยโครงการ, ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ และนักศึกษา 5 เล่ม 15 วัน 5 บาท/1 เล่ม
ลูกจ้าง 5 เล่ม 15 วัน 5 บาท/1 เล่ม

 

0