How to set Proxy

You're not using KMUTT Proxy Server18.232.31.206
การกำหนดค่า Proxy เพื่อใช้สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำหรับผู้ใช้ Microsoft Edge

สำหรับผู้ใช้ Firefox

สำหรับผู้ใช้ Google chrome

 

สำหรับผู้ใช้ Safari

 

สำหรับระบบ iOS (iPad)

 

proxy4iOS

สำหรับระบบ iOS (Macintosh)

 

proxy4iOS

0